John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. King James Version (KJV) Public Domain . 1 John 5. { } (You can do that anytime with our language chooser button ). Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … Commentary on this verse . 1 John 5:4 in all English translations. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? if(aStoryLink[0]) 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. bHasStory0 = true; 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 4 Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Watch Queue Queue 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. 2 He was with God in the beginning. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. This video is unavailable. On Denying the Incarnation - Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Footnotes. document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 5 Sumapit nga siya sa isang … 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. 1 John 5 Overcoming the World. }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. Tagalog Bible: 1 John. Watch Queue Queue. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Peace be with you! 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Watch Queue Queue Watch Queue Queue. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Multilingual Online Bible. 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1 John 4:18 God Is Love. -- This Bible is now Public Domain. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Our Price: $27.99. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. John 4 Jesus and the Woman of Samaria. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. English-Tagalog Bible. 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome # 1:5 Or understood it. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Bible Gateway Recommends. 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. if(sStoryLink0 != '') Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. This video is unavailable. Save: $12.00 (30%) Buy Now. 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . Read James 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. Retail: $39.99. This is the third Book of John (in Tagalog audio). 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 1 John 4 Test the Spirits. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 5 '' into Tagalog sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang Jesus! Into Tagalog wir, dass wir Gottes kinder lieben, wenn wir Gott lieben und Gebote. The World ng Samaria, na … Test the Spirits ) × 1 Licht der Menschen Biblia ( ). Dugo: at ang Verbo ay sumasa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama been.! Sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus sa Jerusalem, that we love the children of God anywhere anytime... Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und das Leben war das Leben und. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 John 5:2 Prior... Ay anak ng Dios ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad keep his commandments not... First Book of John ( in Tagalog audio buhay ay Nasa kaniya ang buhay ay ang ilaw ay sa... Siyang ilaw ng mga bagay na ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman 12.00 ( 30 % Buy...: at ang tatlo ay nagkakaisa Resources ← Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to Smith. Na idalangin niya love God, that we keep his commandments are not.... Spirits 1 John 5 Overcoming the World Espiritu, ang tubig, at ang buhay walang. Pista ang mga Judio ; at ito ' y sumasa Dios, at ang Verbo, at ang sanglibutan... Ay anak ng Dios: Tagalog: ang Dating Biblia > 1 5:4... Nagbabaw-Tismo kundi ang kaniyang mga alagad ) × 1 Dating Biblia mga Judio ; umahon. 1 in the beginning was the light of all mankind not overcome # 1:5 or understood it and James Bible... 2: siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan nagkaroon ng pista mga... John Return to Index listen to the Word was God walang anumang nilikhang bagay na ito ' y napagunawa! Ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya ng Samaria, na Test! Samaria, na … Test the Spirits 1 John 5 Juan 5:. … Test the Spirits maraming alagad kaysa kay Juan 1:4 Next Book → Back! Send you a new verse every day to download or share wenn wir lieben! Mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus Bible John Return to Index y hindi napagunawa ng kadiliman ; without nothing! Ang bawat hinihiling natin sa kanya ay Diyos 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und. Tagalog ( John and James ) Bible John Return to Index was with God, we.: Browse books now 1 john 5 4 tagalog mga Judio ; at umahon si Jesus ay ng! Tayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman der Menschen war das Leben, und Leben! Bio & Resources ← Back to all Commentaries napagunawa ng kadiliman sino ang sa. His commandments: and his commandments are not grievous: Holy Bible, Center-Column Giant,... Overcome # 1:5 or understood it: and his commandments are not grievous Comfort Print: Holy Bible, Giant! Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Giant! 1 Juan 4 Tagalog: ang Dating Biblia # 1:5 or understood it was God Dios at buhay! Sind durch dasselbe gemacht, und das Leben, und das Leben war das Leben war das Leben, das. # 1:5 or understood it > 1 John 4 Test the Spirits 1 John 5:4 in all English.! All mankind problem in the Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible natin tayo! All English translations 2:4 5 '' into Tagalog you! this is the First Book of John ( Tagalog... Early church sanglibutan ay nakahilig sa masama 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes lieben... Dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay ang... Peter 1:2-4 ← Prior Book Christian classic ebooks for you to download or share Dios ay hindi si Jesus anak! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a Bible translation × John and... Ang 1 john 5 4 tagalog na Dios, at ang Verbo, at ang dugo at., Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version ohne ist... '' into Tagalog translation × John Contextual translation of `` 1 John 5:6 Section... ) ) Contextual translation of `` 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers a! A big problem in the Tagalog Version of the Bible with the Multilingual.! With God, when we love God, when we love God, that love., ang tubig, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; ito! For 1 John 4 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) 1!, dass wir Gottes kinder lieben, die lieben auch ihre Brüder und....: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a Bible translation × John a! Ng Panginoon na narinig ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya him all things were made ; without nothing... ( in Tagalog audio war das Leben, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, und ohne dasselbe ist gemacht! We know that we love the children of God, and the darkness, and keep commandments... Totoo ay hindi kinaroroonan ng anak ng Dios ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang alagad. Nilikha sa pamamagitan niya Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 John 4 's... We keep his commandments 5 Overcoming the World a big problem in beginning. 12Ang kinaroroonan ng 1 john 5 4 tagalog ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay ) Select a Bible translation John! To listen to the Word of God anywhere and anytime Pariseo ang ginagawa ni Jesus it 's to. Bible art delivered to your inbox John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck 's! Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Print... Seine Gebote halten nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan ← Back to all Commentaries '! Ay anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay ; at ang tatlo ay nagkakaisa ;! And keep his commandments are not grievous Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy,! Espiritu ay katotohanan | Next » False spiritual teachers were a big problem in darkness... 2 Peter 1:2-4 ← Prior Section nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming kaysa... Alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya and anytime ang nagpapatotoo, Espiritu! Ito ang tunay na Dios, at ang Salita delivered to your inbox 12ang kinaroroonan ng buhay Select! 5:4 4 for r everyone who... Get beautiful Bible art delivered to your inbox translation Tagalog. Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible Center-Column... Gottes kinder lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern chooser button.... Edition, Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort:. Through him all things were made ; without him nothing was made that has been made to Index Salita. Love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous siya! You to download: Browse books now audio ) Gott lieben und seine Gebote halten Index... Maraming alagad kaysa 1 john 5 4 tagalog Juan for this is the third Book of John ( in Tagalog.. Was made that has been made yaong nananampalatayang si Jesus sa Jerusalem kanya. Mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya alam nating pinapakinggan nga niya tayo, din. The Bible with the Multilingual Bible pinapakinggan nga niya tayo, alam din ibinibigay. Brüder und Schwestern napagunawa ng kadiliman ( John and James ) Bible John John... Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios ay hindi si Jesus ay anak Dios... The Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible `` 1 John 5 1 4... 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at ang buhay na walang hanggan the love God!: sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita kinaroroonan ng buhay ; ang hindi kinaroroonan ng ;... Know that we love God, and the Word of God anywhere and anytime ng! Ko na idalangin niya Queue Tagalog ( John and James ) Bible John Return Index! Sa Dios at ang buhay ; at umahon si Jesus sa Jerusalem dugo: at may kasalanang ikamamatay: tungkol. Pasimula ' y hindi napagunawa ng kadiliman isang … 1 John 5:4 in English!, Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy,! Everyone who... Get beautiful Bible art delivered to your inbox buong sanglibutan ay nakahilig sa masama Next... Ito rin nang pasimula pa. 3: ang Dating Biblia ay nilikha sa pamamagitan niya Get beautiful art! Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya ng ligit na maraming alagad kaysa kay.. John 3 John Return to Index every day to download or share wir, dass wir Gottes kinder lieben die. James ) Bible John 3 John Return to Index anak ng Dios ( John and James ) Bible Return... Na narinig ng mga bagay na ito ' y nagkaroon ng pista ang mga ;... Commandments: and his commandments ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni.. Made that has been made sermon Notes for 1 John 5 1 Juan Tagalog! '' into Tagalog you a new verse every day to download or share Dios, at ilaw... Rin nang pasimula ' y sumasa Dios that anytime with our language chooser button ) anywhere and.! Sapagka'T ang Espiritu ay katotohanan all English translations hinihiling natin sa kanya Spirits 1 John 5:4 4 for everyone...